Disclaimer

Door middel van deze website wil Oogplein BV u informeren over haar organisatie en haar producten. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Hoewel Oogplein BV ernaar streeft om via deze website actuele en betrouwbare informatie te verschaffen, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie juist is op het moment waarop deze wordt ontvangen of dat de informatie juist is in de context waarin deze wordt gebruikt. Aan de informatie kunnen op generlei wijze rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.
Oogplein BV sluit iedere aansprakelijkheid voor de op deze website verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. Oogplein BV accepteert ook geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie van derden (via onder meer ‘hyperlinks’) waarnaar in deze site verwezen wordt.

Hyperlinks
Deze website kan links bevatten naar websites die door andere partijen dan Oogplein BV worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor het gemak van de gebruiker verstrekt.
Oogplein BV heeft geen zeggenschap over of enige andere invloed op deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, diensten of producten.

Intellectueel eigendom
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, geluid en html-codes, behoren toe aan Oogplein BV (dan wel haar licentiegevers) en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Anders dan voor persoonlijk gebruik van deze website mag niets van deze website worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oogplein BV.

E-mail disclaimer
Vanuit Oogplein BV gaan e-mailberichten uit; deze berichten zijn uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Berichten kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Indien u als lezer van deze mededeling niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiëren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde(n). Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, dan verzoeken wij u ons daarvan op de hoogte te brengen waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Oogplein BV stelt zich niet verantwoordelijk en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste, onvolledige en ontijdige verzending en ontvangst van de inhoud van deze e-mail.
Oogplein BV is tevens niet aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid van virussen.

Juridische geldigheid van de disclaimer
Deze disclaimer wordt beschouwd als deel van de internetpublicatie betrekking hebbend op deze website. Wanneer bepaalde uitingen op deze website incorrect zijn en/of in strijd zijn met de wet, heeft dat geen effect of invloed op andere uitingen elders op deze website gedaan.

Winkelwagen